DE MENS LEEFT NIET VAN BROOD ALLEEN…

In onze tijd, nu de mensheid zich van dag tot dag nauwer aansluit en de betrekkingen tussen de verschillende volkeren veelvuldiger worden, verwachten de mensen van de verschillende godsdiensten een antwoord op de verborgen raadselen van het mens-zijn, die evenals vroeger ook nu de harten van de mensen diep beroeren:
   Wat is de mens ?
   Wat is de zin en het doel van het leven ?
   Welke is de weg naar het ware geluk ?
   Waaraan danken wij het bestaan?
   Waarheen zijn wij op weg ? NOSTRA ÆTATE§1

Te allen tijde zoeken mensen van alle culturen en alle godsdiensten de wijsheid, die een ontmoetingspunt wordt, boven hun verschillen en zelfs hun tegenstellingen uit.
Vaak geboeid door de woestijn die een scheiding impliceert met de lawaaierige en versnipperende wereld, hebben zij de geheimen van het innerlijke leven gezocht.

HINDOEÏSME

In het hindoeïsme onderzoeken de mensen het goddelijk geheim en brengen het tot uitdrukking in een onuitputtelijke rijkdom aan mythen en door scherpzinnige filosofische arbeid en zij zoeken bevrijding uit de benauwenissen van ons bestaan of door ascetische levensvormen of door diepgaande meditatie of door een toevlucht tot God in liefde en vertrouwen. NOSTRA ÆTATE §2

Vishnou, wij gaan tot u in een pelgrimstocht, maar wij weten goed dat het beeld u niet bevat, noch uw tempel, noch het heelal. Gij zijt de Heer der wanhopigen. Daarom gaan wij tot u. Anoniem

Ik zal uw Naam uitspreken, eenzaam gezeten te midden van de schaduwen van mijn stille gedachten. Ik zal die zonder woorden uitspreken. Ik zal die zonder reden uitspreken. Want ik ben gelijk het kind dat honderd maal zijn moeder roept, gelukkig om “Mama!” te kunnen herhalen. Rabindranath Tagore † 1941

BOEDDHISME

In het boeddhisme wordt, naargelang van zijn verschillende richtingen, de radicale ontoereikendheid van deze veranderlijke wereld erkend en wordt de weg onderwezen waarlangs de mensen met een toegewijd en vertrouwvol hart hetzij de staat van volkomen bevrijding kunnen bereiken hetzij, steunend op eigen pogingen dan wel op bijstand van boven, tot de hoogste verlichting kunnen geraken. NOSTRA ÆTATE §2

Wanneer zal ik in een grot in de bergen wonen, alleen zonder gezel, met de intuïtie van de onstandvastigheid van het bestaan ? Wanneer zal dat mijn deel zijn ? De bergen, de rotsen vervullen me met vreugde. Zalig de eenzaamheid van hem wiens hart overstroomt van vreugde, die de waarheid kent en zijn geest voor altijd op haar gericht houdt. Anoniem

***

De andere godsdiensten die overal ter wereld worden aangetroffen trachten op verschillende manieren tegemoet te komen aan de onrust van het menselijk hart door wegen aan te wijzen : leerstelsels, leefregels en heilige riten. NOSTRA ÆTATE §2

DE GRIEKSE WIJSHEID

“Ken uzelf en ge zult de wereld en de goden kennen”. Orakel van Delphi

TAOÏSME

Zonder zijn deur te zijn buiten gegaan
Alles kennen wat onder de hemel is
Zonder door het raam te kijken
De Weg naar de Hemel aanschouwen.
Hoe verder men gaat
Des te minder men weet.
De Heiligen reisden niet
Toch waren zij ingelicht.
Zonder te hebben gekeken
Wisten zij te onderscheiden.
Zonder iets gedaan te hebben
Hebben zij alles gerealiseerd. Anoniem

Hem bekijkend, ziet men hem niet,
men noemt hem de onzichtbare.
Hem beluisterd, hoort men hem niet,
men noemt hem onhoorbaar. Anoniem

De sterkste klank is stil. Lao Tseu † VIde eeuw voor Christus

CONFUCIANISME

Wie tot het diepst van zijn hart gaat, kent zijn menselijke natuur.
Zijn natuur kennen, is de Hemel kennen. Mencius VII,A,1 † 290 voor Christus

Zijn hart verliezen en niet zoeken om het terug te vinden, wat een ellende !
Een kip of een hond die ontsnapt, weet men die wel te zoeken ?
Men verliest zijn hart en men probeert het niet terug te vinden.
De weg van de wijsheid is zijn verloren hart terugzoeken en niets anders. Mencius, VI,A,11 † 290 voor Christus

 

 

***

 

ISLAM

De Kerk ziet ook met waardering naar de moslims, die de ene God aanbidden, de levende en uit zichzelf bestaande, de barmhartige en almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen. Zij leggen zich erop toe zich met heel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen zoals Abraham zich aan God heeft onderworpen. (..) Zij vereren Jezus als profeet. Zij eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die zij soms zelfs eerbiedig aanroepen. Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel wanneer God alle mensen doet verrijzen en zal vergelden. Daarom houden zij het zedelijk leven hoog en eren God vooral door gebed, aalmoezen en vasten. NOSTRA ÆTATE §3

Ik heb een Vriend, ik bezoek Hem in de eenzaamheid.
Aanwezig, zelfs al ontgaat Hij de blikken,
Jij zult me niet naar Hem zien luisteren
om zijn taal te verstaan door het geluid van woorden.
Zijn woorden hebben geen klinkers, noch spreekwijze, niets van de melodie van stemmen.
Aanwezig, afwezig, dichtbij, verwijderd,
Hij is dichterbij dan het geweten voor de verbeelding
en intiemer dan het sprankeltje inspiratie. Al’Hallaj. Diwan. Muqatta’ât. † 922

Gij woont daar in mijn hart,
waarin geheimen liggen die van U afkomstig zijn.
Gij zijt welkom voor dat verblijf !
Want binnenin is er niemand meer dan Gijzelf,
hoogste geheim dat ik daar aanwezig vermoed. Al’Hallaj. Diwan. Muqatta’ât. † 922

Eerbetoon aan God, de Geliefde bij uitstek :
Zalig die u elke nacht aanschouwen !
Zalig die zich tot U richten, die bij U gezeten zijn !
Als de hemel mij niet geeft dat ik U mag zien,
dan zal ik hen gaan aanschouwen die U zien.
Ik dwaal door de woestijn dag en nacht,
Ik stort tranen uit mijn ogen dag en nacht,
Ik heb geen koorts, noch iets dat me pijn doet,
maar ik weet slechts één ding: ik zucht dag en nacht. Baba Tâhir Hamadani † 1019

Open je mond slechts als je zeker bent dat wat je gaat zeggen mooier is dan de stilte. Arabisch spreekwoord

Je bent meester van de woorden die je niet hebt gezegd.
Je ben slaaf van de woorden die je ontsnapt zijn. Arabisch spreekwoord

 

BIJLAGE :