DE MONASTIEKE WOESTIJN


De monniken beantwoorden de roeping van Christus op zodanige wijze dat zij nu reeds vooruit lopen op de toekomstige glorie en transfiguratie die wij zullen ontvangen. De monniken verzaken aan de vruchtbaarheid en de vreugde van de menselijke liefde om nu reeds teken te zijn van de Absoluutheid van God, die met degenen die Hem beminnen de Absoluutheid van het Leven deelt. In dit schijnbaar sterven aan een dimensie van het menselijk leven worden zij door God geschonken tekens van de Verrijzenis der doden. Zij aanvaarden die schijnbare dood van hun menselijke kracht opdat de vruchtbaarheid en de kracht van de Liefde die van God komt, in het licht worden gesteld. In deze tijd van het relatieve zijn de monniken de getuigen van het absolute. In deze tijd van de geschiedenis zijn de monniken de getuigen van de voleinding van de geschiedenis. In deze tijd die de dood voortbrengt, zijn de monniken de getuigen van de Verrijzenis. Kardinaal Lustiger


***


De heilige Antonius † 356

Antonius liep drie dagen en drie nachten en kwam toen aan een redelijk hoge berg. Aan de voet van de berg was een bron waaruit uiterst fris water stroomde. Gedreven door God kreeg hij deze plaats lief. Nadat hij het brood had overgenomen uit de handen van hen die hem daar naar toe hadden geleid, bleef hij alleen achter in de bergen, niemand dan zij wist ervan. Vita 16
Degene die in de woestijn is gevestigd, wordt bevrijd van drie oorlogen : het gehoor, het woord en het zicht. Er blijft hem nog één strijd over: die van het hart.

De heilige Paulus de kluizenaar † 342

Als iemand de zuiverheid bezit, dan zal alles hem onderworpen zijn zoals aan Adam in het paradijs.

De heilige Pachomius † 346

Gedurende een hongersnood, in het besef dat “als één lidmaat lijdt, allen met hem lijden” was Pachomius bedroefd en deed hij des te meer verstervingen ; hij vastte en bad meer. Koptische leven van de heilige Pachomius 169
Hij bad dag en nacht voor het heil van onze zielen en die van de ganse wereld. Id. 231

De heilige Makarius † 390

De innerlijke mens beziet alle mensen met een zuivere blik en hij verheugt zich dan om het ganse heelal en hij verlangt er met heel zijn hart alleen maar naar elkeen te beminnen en te eren.
De kluizenaar wordt monnik genoemd omdat hij dag en nacht met God spreekt en zich alleen maar de dingen van God aantrekt zonder iets te bezitten op aarde.

De heilige Hilarion † 372

Abba Hilarion begaf zich uit Palestina naar de berg bij Abba Antonius. Abba Antonius zei hem: “U bent welkom, licht-drager die ’s ochtends opgaat”. En Abba Hilarion zei hem: “Vrede zij u, zuil van licht die de wereld verlicht”.

De heilige Efrem † 373

Degene die gans alleen in de woestijn de liturgie viert
is een talrijke menigte.
Als twee zich verenigen om tussen de rotsen te vieren
dan zijn daar duizenden, tienduizenden aanwezig.
Als er drie bijeenkomen
dan is er een vierde bij hen.
Worden zij gekruisigd op de rots
en met een kruis van licht gemerkt,
dan wordt de Kerk gesticht.
Zijn zij bijeen, dan rust de Geest op hen.
En wanneer zij hun gebed beëindigen,
dan staat de Heer op om zijn dienaars te bedienen.
Het vasten is hun offerande, het waken hun gebed.
Hun meditaties zijn het brandoffer,
hun celibaat het slachtoffer.
Hun zuiverheid is de sluier van het heiligdom.
Hun nederigheid een welriekende wierook.
Hun lofzang stijgt op uit de grotten
en is het verborgen offer voor God.
Hun hart diep in hen is het verborgen Allerheiligste,
daar staat het altaar der verzoening opgericht.

De heilige Basilius van Caesarea † 379

O Eenzaamheid, o zetel van de leer
school van de hemelse en goddelijke kennis,
waar God alles is wat we kunnen leren.
O woestijn! Paradijs van zachtmoedigheid
waar de geurige bloemen van de liefde
nu weer opbloeien in een licht van vuur,
dan weer stralen van sneeuwwitte zuiverheid !
In het wierookvat van het ononderbroken gebed
sprankelt het brandende en zachte vuur
de onsterfelijke vlam van de Liefde.

De heilige Isaak van Ninive † Vde eeuw

Haast je de bruiloftszaal van je hart binnen te treden
daar zul je de bruiloftszaal van de hemel vinden.
Want deze twee zalen zijn één
en door één en dezelfde deur
kan je hart in de ene en in de andere binnengaan.
De trap die opgaat naar het Koninkrijk
is verborgen in het diepst van je hart.

De heilige Sabbas † 512

Wie een cel bouwt, sticht Gods Kerk.

De heilige Dorotheüs van Gaza † 530

Wie kent het zoete samenzijn met God, tenzij hij die het heeft ervaren ?

Dad-Icho † VIde eeuw

De Vader is uw monasterium.
De Zoon is uw gezel.
De Heilige Geest heiligt uw cel.
De hemelse Koning zal u verheugen en tot u dit woord van leven spreken in aanwezigheid van de Engelen en de Heiligen :
O jij, gezegende van mijn Vader, kom :
Ik was gevangen in jouw cel
en jij bent me komen bezoeken !

De heilige Dionisius de Areopagiet † begin VIde eeuw

O Gelukzalige Drievuldigheid, leidt mij tot voorbij het niet-kennen tot de allerhoogste top, waar de eenvoudige, absolute en onvergankelijke mysteries van de theologie geopenbaard worden in de meer dan lichtende duisternis van de stilte.

De heilige Johannes Klimakus † 649

Ik bied u, dierbare vrienden, een heerlijk en heilzaam brood als voedsel voor uw zielen ; ik bedoel u te spreken over de wonderbare deugd van die monniken die samen gingen wonen om eraan te wennen met het grootste geduld en de volmaaktste liefde, beledigingen, smaad en minachting van anderen te ontvangen en om zich te oefenen in het verdragen van allerlei soorten vernederingen, beledigingen en minachting.
Het is van het grootste belang dat zij die de taak hebben het brood van het Woord Gods aan de anderen uit te delen, bijzondere aandacht schenken aan de leeftijd van de personen aan wie zij het Woord Gods geven, aan de personen zelf, aan de hoeveelheid van dit goddelijk voedsel en aan de manier waarop zij het geven.

De heilige Maximus de Belijder † 662

De wereld is één want de geestelijke wereld in zijn totaliteit, openbaart zich in de totaliteit van de zintuigelijke wereld voor hen die ogen hebben om te zien. En de zintuigelijke wereld in zijn geheel is op verborgen wijze transparant van de gehele geestelijke wereld. In de eerste is de tweede aanwezig door essentie, in de tweede is de eerste aanwezig door symbolen en het werk van beiden is één.

De heilige Johannes van Damascus † 749

De tent van Abraham is een zeer duidelijk voorteken van u : Want aan het Woord van God dat in uw schoot is komen wonen als in een tent, heeft de menselijke natuur het brood gebakken onder as aangeboden, dat wil zeggen de eersteling van zichzelf, vanuit uw allerzuiverst bloed ; eersteling door het goddelijke vuur gebakken en omgevormd tot brood, die in de Persoon van het Woord bestaat, en die waarlijk tot voedsel dient voor een lichaam dat het leven krijgt door een ziel die met rede en verstand is begiftigd.

De heilige Theodorus de Studiet † 826

Wij gaan samen voort, in één geest,
naar wat werkelijk ons enig verlangen is,
het enige doel van ons elan :
de Heer dienen en Hem behagen,
als in een nieuw paradijs, in dit engelachtige leven…
Dat is heel Gods gave !
Onze vreugde, ons voedsel,
het voorwerp van onze ijver en onze zorg :
dat is het middel aan de Heer te behagen.

De heilige Simeon de Nieuwe Theoloog † 1022

Vader, moeder, broers, verwanten en vreemdelingen en de rest van mijn familie en mijn vrienden : Gij hebt mij van hen afgescheiden, mij zondaar, ellendiger dan hen allen, o Redder, en Gij hebt mij in uw onbevlekte armen genomen. Hymne II, 40

De heilige Bruno † 1101

Het nuttige en goddelijke genoegen die de eenzaamheid en de stilte van de woestijn verschaffen aan hen die erin opgaan, enkel zij die het ervaren, hebben er weet van.

De heilige Bernardus † 1153

De stilte is de bewaker van het monastieke leven. Daar ligt onze kracht.

De heilige Serafim van Sarov † 1833

Het Woord Gods is, zoals Gregorius de Theoloog zegt, het brood der engelen waarmee de zielen zich voeden die naar God dorsten.

De heilige Charbel † 1898

De eenzaamheid is allereerst een kwaliteit van de ziel en de kluis, die heeft men in zichzelf alvorens erin te wonen. Leven door Père Michel Hayek

De zalige Charles de Foucauld † 1916

Deze woestijn is mij heel erg dierbaar. Het is zo goed en zo gezond om in de eenzaamheid te verblijven met de eeuwige dingen. Dan voelt men zich door de waarheid overstroomd.

De heilige Silouan † 1938

De Heilige Geest maakt ons met God verwant. Als jij in jezelf de goddelijke vrede en de universele liefde voelt, dan is jouw ziel al op God gelijkend.

Thomas Merton † 1968

Het zou tragisch zijn als een monnik een duidelijk, helder en gemakkelijk verstaanbaar betoog zou kunnen houden over zijn monastieke leven, over zijn roeping als in God verborgen mens, want dat zou betekenen dat hij ten onrechte meent het mysterie van zijn roeping te begrijpen. Heel het wezen van het monastieke leven ligt dus verborgen in de stilte.