Het bestuur van de monastieke Familie van Betlehem

De monastieke Familie van Betlehem bestaat uit twee takken: de tak van de monialen telt ongeveer 550 zusters verspreid over 29 monasteria in 15 landen. De tak van de monniken telt 35 broeders in 3 monasteria in 3 landen.

De twee takken, die van de monniken en die van de monialen, hebben een onafhankelijk bestuur.

Voor de tak van de monialen, is op 22 februari 2017 zuster Emmanuel door het Dicasterium van het Godgewijde Leven benoemd tot algemeen priorin van Betlehem. In die dienst wordt zij bijgestaan door een permanente raad van 6 zusters die eveneens door hetzelfde Dicasterium benoemd zijn. Twee apostolische assistenten nemen deel aan die raad, zij werden ook benoemd door het Dicasterium: Priester Jean Quris en Moeder Geneviève Barrière, osb. De permanente raad komt gewoonlijk minstens eenmaal per maand bijeen.
De leden van de huidige permanente raad zijn: zuster Paola, zuster Laure-Marie, zuster Christia, zuster Liesse-Myriam, zuster Gemma en zuster Mia.

✶ ✶ ✶

De plaatselijke priorin is belast met de dienst van het gezag in het monasterium dat haar is toevertrouwd. Zij wordt voor drie jaar gekozen door haar gemeenschap en haar taak kan elke drie jaar door het algemeen kapittel verlengd worden. De tijdsduur van de mandaten zullen in de nieuwe constituties worden vastgelegd. De priorin wordt in haar dienstwerk bijgestaan door twee vicarissen. Samen vormen zijn de "triade".


De gemeenschap kiest twee monialen raadgeefsters die met de triade de plaatselijke raad vormen.
Samen luisteren de priorin en de raadgeefsters naar de Heilige Geest om de evangelische trouw van de gemeenschap te stimuleren in het leven van eenzaamheid en broederlijke gemeenschap. Het komt de raad toe om de bijeenkomsten voor te bereiden van het kapittel van het monasterium en te beraadslagen over economische en materiële kwesties van het monasterium, zoals bijvoorbeeld de voorbegrotng goedkeuren.


Het kapittel van het monasterium bestaat uit alle eeuwig geprofeste zusters. Het kapittel komt regelmatig samen om de oproepen van de Heilige Geest te onderscheiden voor de gemeenschap en te beslissen over de concrete manieren waarop die in het dagelijks leven gestalte kunnen krijgen. De leden van het kapittel spreken zich ook uit op het moment waarop hun zusters worden toegelaten tot de tijdelijke en eeuwige professie. Het komt het plaatselijk kapittel toe om voorstellen te doen met betrekking tot het leven in armoede van de gemeenschap, rekening houdend met de keuzes die het algemeen kapittel heeft gemaakt.


De plaatselijke priorin en haar raad onderhouden een levende band met de algemene Priorin en haar permanente Raad.


Een algemeen kapittel met afgevaardigden is voorzien voor 2021. Dat zal stemmen voor de nieuwe constituties en de algemene priorin kiezen en haar permanente raad.

✶ ✶ ✶

De tak van de monniken van de Familie van Betlehem heeft een bestuur van hetzelfde soort als dat van de monialen, maar met enkele verschillen, gedeeltelijk vanwege het kleinere aantal broeders en monasteria.


Tijdens het algemeen kapittel van de broeders in oktober 2018 werd de tekst van de nieuwe Constituties, het gedeelte over het bestuur, opgesteld en goedgekeurd. De Congregatie voor de Religieuzen heeft toegestaan dat in werking te stellen "ad experimentum", tot de goedkeuring van de volledige tekst van de nieuwe Constituties, waaraan nog gewerkt wordt.


Tijdens diezelfde vergadering, samengesteld uit alle eeuwig geprofeste broeders, is broeder Jean-Baptiste gekozen tot algemeen prior voor een mandaat van drie jaar, op basis van de nieuwe tekst. Hij wordt bijgestaan door een raad van vier broeders, die ook voor drie jaar gekozen werden door het algemeen Kapittel.


Sinds 2017 werd Pater Cesare Falletti, cisterciënzer, stichter en oudprior van het monasteium Pra 'd Mill, benoemd tot apostolisch assistent voor de gemeenschap der monniken. Zijn zending bestaat erin de broeders raad te geven bij het bestuur van de gemeeenschap, en ook te helpen bij het opstellen van de nieuwe constituties.


De algemene prior en de algemene priorin met hun respectievelijke raad vormen samen de "Familieraad", die ten dienste staat van de communio van de monniken en de monialen. De rol van deze Familieraad is puur consultatief. De Familieraad komt enkele keren per jaar samen om kwesties te bespreken aangaande het leven van onze monasteria en de trouw aan het charisma dat broeders en zusters gemeenschappelijk hebben.